Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự 2015

NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định ...